dimarts, 3 de febrer de 2015

Tallers d'Estudi Assistit

DEFINICIÓ

Els tallers de suport a la tasca escolar són un acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l'alumnat més desafavorit a adquirir hàbits i tècniques d'organització i d'estudi, afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, col·laborar en l'assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa i promoure l'ús de la llengua catalana com a instrument per a la comunicació, l'aprenentatge i la cohesió social.


OBJECTIUS

Els tallers de suport a la tasca escolar han d'afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques, preferentment vinculades a l'aprendre a aprendre, a l'autonomia personal i a la competència comunicativa (recerca de la informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita,...).
Els objectius específics de la tasca diària del suport escolar han de ser:

- Augmentar les expectatives de l'alumnat vers els estudis
- Ajudar als alumnes a resoldre els possibles dubtes en l'execució de les tasques escolars
- Promoure l'ús de tècniques d'estudi
- Estimular al màxim l'àmbit de l'expressió i de la comprensió oral i escrita
- Adquirir i consolidar els hàbits i la cultura de l'estudi
- Garantir que els alumnes tinguin actualitzades les tasques de l'aula ordinària
- Incidir en les matèries de major dificultat, anticipant o repassant els continguts treballats a classe
Acompanyar els alumnes als espai de l'entorn considerats com a recursos d'aprenentatge: biblioteques, ludoteques, espais culturals, espais esportiu....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada